“My Mother is the Queen” and this is her Message from Kibeho to the whole World (extraits):

 • I am the Mother of the Word.
 • Repent without delay.
 • Repent when it is still time.
 • Repent so that you may not fall in a gulf.
 • Mortify yourselves in order to help Jesus to save the world.
 • Accept your sufferings with faith and joy.
 • Nobody will enter into heaven without endure sufferings.
 • The child of Mary accepts its sufferings.
 • Pray always without hypocrisy.
 • Pray always for the Church.
 • Pray without becoming weary.
 • Pray always for the world.
 • Meditate the Rosary.
 • Meditate the Rosary of sorrows of the Virgin Mary.
 • Repent, Repent, Repent.
 • Stand strong in your faith.
 • Come back to God.
 • Faith and doubt will come in maliciously.
 • I have opened and you did not come in.
 • What are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for?

 

« Ma Maman est Reine », voici Son Message de Kibeho pour le monde entier (extraits):

 

 • Je suis la Mère du Verbe.
 • Convertissez-vous sans tarder.
 • Repentez-vous quand il est encore temps.
 • Convertissez-vous pour ne pas tomber dans le gouffre.
 • Mortifiez-vous pour aider Jésus à sauver le monde.
 • Accueillez avec foi et joie vos souffrances.
 • Personne n’entrera au ciel sans endurer les souffrances.
 • L’enfant de Marie ne se sépare de la souffrance.
 • Priez sans cesse et sans hypocrisie.
 • Priez sans cesse pour l’Eglise.
 • Priez sans cesse.
 • Priez sans cesse pour le monde.
 • Méditez le Chapelet et le Rosaire.
 • Méditez le Chapelet des Douleurs de la Vierge Marie.
 • Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous.
 • Tenez ferme dans la foi.
 • Revenez à Dieu.
 • La foi et le doute viendront malignement.
 • J’ai ouvert et vous n’êtes pas entrés.
 • Qu’attendez-vous ? Qu’attendez-vous ? Qu’attendez-vous ?

 

“Moja Mama jest Królową”, oto Jej Orędzie z Kibeho do całego świata (wyjątki):

 

 • Ja jestem Matką Słowa.
 • Nie zwlekajcie z pokutą.
 • Pokutujcie, póki jeszcze jest na to czas.
 • Pokutujcie, abyście nie zostali potępieni.
 • Znoście cierpienia, aby pomóc Jezusowi zbawić świat.
 • Przyjmujcie cierpienia z wiarą i radością.
 • Bez cierpienia nikt nie wejdzie do nieba, nie będzie zbawiony.
 • Dziecko Maryi przyjmuje cierpienia.
 • Zawsze módlcie się bez obłudy.
 • Módlcie się zawsze za Kościół.
 • Módlcie się nieustannie.
 • Módlcie się zawsze za świat.
 • Rozważajcie różaniec.
 • Rozważajcie różaniec o boleściach Matki Bożej.
 • Przemieniajcie wasze serca, Przemieniajcie wasze serca, Przemieniajcie wasze serca.
 • Bądźcie mocni w wierze.
 • Nawracajcie się do Boga.
 • Wiara i zwątpienie będą pomieszane.
 • Otworzyłam, ale nie weszliście.
 • Na co czekacie ? Na co czekacie ? Na co czekacie ?

 

„Moja Matka je Kráľovná“ a toto je jej Posolstvo z Kibeho pre celý svet (výber):

 

 • Ja som Matka Slova.
 • Neodkladajte pokánie.
 • Kajajte sa pokým je ešte čas.
 • Kajajte sa, aby ste sa vyhli peklu.
 • Prijímajte utrpenie aby ste pomohli Ježišovi spasiť svet.
 • Prijímajte svoje utrpenie s vierou a radosťou.
 • Cesta do neba vedie cez utrpenie.
 • Máriino dieťa prijíma svoje utrpenie.
 • Modlite sa neprestajne s čistým úmyslom.
 • Modlite sa za Cirkev.
 • Modlite sa neprestajne.
 • Modlite sa neprestajne za svet.
 • Modlite sa ruženec.
 • Modlite sa Sedembolestný ruženec Panny Márie.
 • Kajajte sa, kajajte sa, kajajte sa.
 • Buďte silní vo viere.
 • Navráťte sa k Bohu.
 • Viera a pochybnosti sa prelínajú.
 • Otvorila som, ale vy ste nevošli.
 • Na čo čakáte? Na čo čakáte? Na čo čakáte?

 

« Mama wanjye ni Umugabekazi », dore Ubutumwa bwe bw’i Kibeho bugenewe isi yose (extraits):

 

 • Ndi Nyina wa Jambo.
 • Nimwisubireho bidatinze.
 • Nimuhinduke inzira zikigendwa.
 • Nimwisubireho kugira ngo mutagwa mu rwobo.
 • Nimwibabaze mufatanya na Yezu gucungura isi.
 • Nimwakirane ukwemera n’ibyishimo imibabaro yanyu.
 • Ntawe uzagera mu ijuru atababaye.
 • Umwana wa Mariya ntatana n’imibabaro.
 • Nimusenge ubutitsa nta buryarya.
 • Nimusenge ubutitsa musabira Kiliziya.
 • Nimusenge mutarambirwa.
 • Nimusenge cyane musabira isi.
 • Nimuzirikane Ishapule na Rozari.
 • Nimuzirikane Ishapule y’ububabare bwa Bikira Mariya.
 • Nimwicuze, nimwicuze, nimwicuze.
 • Nimukomere mu kwemera.
 • Nimugarukire Imana.
 • Ukwemera n’ubuhakanyi bizaza mu mayeri.
 • Narafunguye ntimwinjira.
 • Mutegereje iki ? Mutegereje iki ? Mutegereje iki ?

 

“Mama wangu ni Malkia”, huu ndio Ujumbe wa Mama Mariya Malkia wa Kibeho unaoelekea dunia nzima (extraits):

 

 • Niko Mama wa Neno.
 • Ongokeni moyoni bila kukawia.
 • Tubuni sasa, huu ndio wakati wa kufaa.
 • Ongokeni moyoni mupate kuokoka.
 • Jiteseni kwa kumsaidia Yesu kuokoa dunia.
 • Pokeeni mateso yenu kwa moyo wa imani na furaha.
 • Hakuna mtu atakae ingia mbinguni asipo vumilia mateso.
 • Mwana wa Maria haachane na mateso.
 • Msali kila wakati na bila unafiki.
 • Msali kila wakati kwa ajili ya Eklesia.
 • Msali bila kuchoka.
 • Msali kila wakati kwa ajili ya dunia.
 • Mtafakari Shapule na Rosario.
 • Mtafakari Shapule ya Mateso ya Bikira Maria.
 • Mjute zambi zenu, Mjute zambi zenu, Mjute zambi zenu.
 • Muwe imara katika imani.
 • Mrudilieni Mungu.
 • Imani na masito yatawafikia kwa namna ya ujanja.
 • Nimefungua mlango nanyi hamkuingia.
 • Mwangojea nini ? Mwangojea nini ? Mwangojea nini ?

 

“Mia Madre e Regina”, questo e il Messaggio di Kibeho per il mondo intero (extraits):

 

 • Sono la Madre del Verbo.
 • Convertitevi senza tardare.
 • Convertitevi finché ne avete ancora il tempo.
 • Convertitevi per non cadere nell’abisso.
 • Mortificatevi in unione a Cristo per salvare il mondo.
 • Accogliete con fede e gioia le vostre sofferenze.
 • Nessuno andrà in cielo senza soffrire.
 • Un figlio di Maria non si separa dalla sofferenza.
 • Pregate sempre senza ipocrisia.
 • Pregate senza posa per la Chiesa.
 • Pregate senza posa.
 • Pregate incessantemente per il mondo intero.
 • Meditate il Rosario.
 • Meditate il Rosario dei Dolori della Vergine Maria.
 • Pentitevi, Pentitevi, Pentitevi.
 • Siate forti nella fede.
 • Convertitevi al Signore.
 • La fede e l’abbandono della fede verranno senza che uno se ne accorga.
 • Ho aperto la porta e non siete entrati.
 • Cosa aspetti ? Cosa aspetti ? Cosa aspetti ?

 

Maria, du bist meine Mutter und meine Königin. Deine Botschaft aus Kibeho ist für die ganze Welt (extraits):

 

 • Ich bin die Mutter des Wortes.
 • Bekehrt euch ohne Aufschub.
 • Betet ohne Unterlass und in Wahrheit.
 • Betrachtet den Rosenkranz der sieben Schmerzen der Jungfrau Maria.
 • Bekehrt euch vom eingeschlagenen Weg.
 • Tut Busse, um Jesus zu helfen, die Welt zu retten.
 • Betet ohne Unterlass, bittet für die Kirche.
 • Bekehrt euch, bekehrt euch, bekehrt euch.
 • Betet ohne Unterlass.
 • Steht fest im Glauben.
 • Betrachtet die Geheimnisse des Rosenkranzes.
 • Kehrt um zu Gott.
 • Betet ohne Unterlass, bittet für die Welt.
 • Bekehrt euch, damit ihr nicht in den Abgrund fallt.
 • Nehmt im Glauben und mit Freude eure Leiden auf euch.
 • Niemand kommt ohne zu leiden in den Himmel.
 • Ein Kind Mariens kann nicht ohne Leiden leben.
 • Ich habe geöffnet und ihr tretet nicht ein.
 • Glaube und Abfall kommen unbemerkt.
 • Auf was wartet ihr ? Auf was wartet ihr ? Auf was wartet ihr ?

Contact Info

Sanctuary Our Lady of Kibeho
B.P. 341 Butare / Rwanda
Central Africa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+250/ 78 830 73 76
+ 250/ 78 884 09 59

Support THE SHRINE

We Support RED CROSS