homme
Polish (Poland)French (Fr)English (United Kingdom)
Prezentacja
Objawienia
Liturgia
Informacje
Aktualności
Wspólnoty
Plany
Galerie zdjęć
Galerie video
Kontakt
Kalendarz
Spis treści
1. Msza na uroczystość Matki Bożej z Kibeho (28 Listopada)
2. Msza na uroczystość Matki Bożej Bolesnej (15 września)
3. Msza na rocznicę objawień Nathalie Mukamazimpaki (12 stycznia)
4. Msza na rocznicę objawień Marie Claire (2 marca)
5. Msza u źródła Dziewicy Maryi w Kibeho
Wszystkie strony

 

Formularze mszalne na cześć Dziewicy Maryi z Kibeho


 


1. Msza na uroczystość Matki Bożej z Kibeho (28 Listopada)


Modlitwa

 

Panie Boże, przez Błogosławioną Dziewicę Maryję dałeś nam swoje Słowo przedwieczne, aby przemieniło naszą ludzką naturę, która się od Ciebie odwróciła. Błagamy Cię: udziel nam łaski, abyśmy na wzór Matki Słowa mogli przyjąć Stwórcę Obrońcę życia, Jezusa Chrystusa Twojego Syna a naszego Pana, Boga, który żyje i króluje z Tobą w jedności z Duchem Świętym, na wieki wieków.

Amen.

 

Pierwsze czytanie: (Iz 7,10-14)

Ta przepowiednia Izajasza jest daleką zapowiedzią wyboru Dziewicy Maryi jako Matki naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zamiast uniemożliwić Boży plan miłości dotyczący wszystkich ludzi, odmowa króla Achaza, który nie prosi

o znak, raczej stała się sprzyjającą okazją do jego ujawnienia.

 

Pan powiedział do Achaza tymi słowami: „Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze”. Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”. Wtedy rzekł [Izajasz]: „Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”.

 

Psalm: 34, 2-9

 

Chcę błogosławić Pana zawsze i wszędzie

 

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,

na ustach moich zawsze Jego chwała.

Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,

niech słyszą pokorni i niech się weselą!

Uwielbiajcie ze mną Pana,

Imię Jego wspólnie wywyższajmy!

 

Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał

i uwolnił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,

a oblicza wasze nie zaznają wstydu.

Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał,

i wybawił ze wszystkich ucisków.

 

Anioł Pana zakłada obóz warowny

wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,

Szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

 

Drugie czytanie: (Ga 4,3-7)

 

Bóg posłał jedynego Syna i narodził się z Dziewicy Maryi. Jezus ukorzył się, obrał ludzką naturę i upodobnił się do nas, z wyjątkiem grzechu. Wszelako Jezus jest Bogiem, ma tę samą naturę co Bóg Ojciec i Duch Święty. Nauczmy się wzywać Boga: „Ojcze”. To Jego dał nam szczególnie poznać Jezus. Takie jest przesłanie drugiego czytania.

Lektura listu św. Pawła Apostoła do Galatów

 

My również, jak długo byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli „żywiołów tego świata”. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto Słowo Boże.

 

Ewangelia: (J 1,1-5.9-14) lub (Ł 1,26-38)

 

Autorem obrońcą życia i światła świata jest Jezus, Słowo Boże poczęte z Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi. Matka Jezusa i nasza Matka uczestniczyła w dziele odkupienia świata, kiedy zgodziła się przyjąć do swojego serca i swojego ciała naszego jedynego Odkupiciela, Jezusa Chrystusa.

 

Ewangelia Jezusa Chrystusa według św. Jana

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

 

Modlitwa powszechna

 

Celebrans:

 

Bracia i siostry, zgromadziliśmy się tutaj w Kibeho, aby zwrócić się Matki Boga i naszej Matki, Dziewicy Maryi, Matki Słowa. Zwróćmy nasz wzrok na Boga miłosierdzia, który przyłączył Ją do swojego Bożego planu zbawienia rodzaju ludzkiego. Módlmy się za Kościół i za wszystkie rodziny na ziemi.

 

Boże miłosierny, wysłuchaj nas!

1.  Módlmy się za Kościół, który głosi, że Bóg nas zbawił przez swoje Słowo, które stało się ciałem w łonie Dziewicy Maryjo. Módlmy się również za jego pasterzy: Papieża, biskupów, księży i diakonów, aby Pan udzielił im swoich łask, miłości i siły do tego, by mogli prowadzić swoją trzodę. Módlmy się za wszystkich konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich, aby całkowicie ofiarowali swoje życie Bogu i aby szli za przykładem Dziewicy Maryi czystej, ubogiej i posłusznej. Módlmy się!

Boże miłosierny, wysłuchaj nas!

 

2.  Módlmy się za przywódcę naszego państwa, jego współpracowników i innych rządzących na całym świecie, aby oświeceni Duchem Świętym mogli pracować na rzecz pokoju i prawdziwego rozwoju opartego na prawdziwej sprawiedliwości. Módlmy się!

Boże miłosierny, wysłuchaj nas!

 

3.  Módlmy się za niewierzących, za tych, którzy stracili wiarę albo, którzy wątpią, aby odkryli wiarę w Boga i odnaleźli dobrą drogę. Ty, Matko Słowa, która prosiłaś nas, abyśmy się nawrócili i szczerze się modlili, umocnij tych, którzy zawierzają siebie Twojej opiece. Módlmy się!

Boże miłosierny, wysłuchaj nas!

 

4.  Módlmy się za chorych, zrozpaczonych i słabych, aby Bóg poruszył wokół nich mężczyzn i kobiety, świadków miłosiernej miłości Ojca, i aby uznali, że tylko Bóg jest ich siłą. Módlmy się!

Boże miłosierny, wysłuchaj nas!

 

5.  Módlmy się za naszych dobrodziejów, aby Bóg, który jest Miłością, obdarzał ich łaskami, których potrzebują, i aby dalej dawali Mu świadectwo poprzez uczynki miłosierdzia. Módlmy się!

Boże miłosierny, wysłuchaj nas!

 

6. Módlmy się za naszych zmarłych braci i siostry, rodziców i przyjaciół. Niech, przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, naszej Matki, Bóg przyjmie ich do swojego Królestwa. Módlmy się.

Boże miłosierny, wysłuchaj nas!

 

7. Módlmy się za nas samych tutaj zgromadzonych, którzy odbyliśmy tę pielgrzymkę, aby być prawdziwymi świadkami Słowa wcielonego. Niech ta uroczystość Matki Bożej z Kibeho będzie dla nas nową okazją do pojednania z Bogiem i bliźnim. Módlmy się.

Boże miłosierny, wysłuchaj nas!

 

Modlitwy na ofiarowanie

 

Panie nasz Boże, przyjmij te ofiary, które Twój lud z radością Ci ofiarowuje na cześć Dziewicy Maryi, Matki Słowa. Błagamy Cię, spraw, przez tę świętą ofiarę, abyśmy stali się doskonałą ofiarą dla Ciebie, jak Dziewica była Twoją doskonałą Służebnicą. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

 

Amen

 

Modlitwa eucharystyczna

 

Pan z wami.

I z duchem twoim.

W górę serca.

Wznosimy je do Pana.

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

Godne to i sprawiedliwe.

 

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne,

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie,

Panie, Ojcze święty, wszechmogący wieczny Boże.

 

Tego dnia, w którym czcimy Błogosławioną Dziewicę Maryję,

Matkę Słowa, chcemy Ci śpiewać, błogosławić i wielbić Ciebie.

 

Ona okazała swoje posłuszeństwo zgadzając się być Matką Twojego Syna, jedynego Odkupiciela rodzaju ludzkiego, kiedy Duch Święty okrył Ją swoim cieniem, zachowując chwałę Jej dziewictwa.

 

W ten sposób okazała swoją miłość i czułość

wychowując swojego Syna i przedstawiając Go w świątyni,

zwłaszcza kiedy dzieliła z Nim cierpienia krzyża.

 

Wspierani przez tę Matkę, która znalazła łaskę u Ciebie,

i którą nam dałeś, aby Jej przykład dodawał nam odwagi,

pozwól nam przyłączyć nasze głosy do głosów aniołów

i wszystkich świętych, aby Ci śpiewać i głosić:

 

Modlitwa po komunii

 

Panie Boże, przez ciało i krew Twojego Syna, który stał się człowiekiem, przychodzimy do Twojego świętego ołtarza, przemieniłeś w nas Twoje Boże życie. Błagamy Cię: pomóż nam, na wzór Najświętszej Dziewicy Maryi, z radością przyjąć Twoje Słowo wcielone i sprawić, aby poznali Je ci, którzy Go jeszcze nie znają. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

 

Amen

 

Końcowe błogosławieństwo

 

Pan z wami.                    I z duchem twoim.

 

Niech wszechmogący Bóg, oświecający serca wszystkich narodów przez swoje Słowo, które stało się ciałem- Jezusa Chrystusa; Stwórca, który dał nam szczególną okazję do wysławiania Maryi, Jego Matki i Matki Kościoła, umacnia w was radość, pokój i braterską miłość.

 

Amen.

 

Obyście wy, którzy otrzymaliście od Pana dar skruchy i nawrócenia, zawsze odczuwali, że Dziewica Maryja, z której narodził się Zbawiciel, zawsze się za Wami wstawia.

 

Amen

 

Przyszliście z sercem pełnym miłości, aby celebrować to radosne święto na cześć Matki Słowa i naszej Matki. Niech Ona pozwoli Wam powrócić z nowymi postanowieniami i nadzieją, że pewnego dnia podzielicie z Nią dobra nieba.

Amen

 

Niech Wam błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

 

Amen

 

Idźcie w pokoju Chrystusa.

 

Bogu niech będą dzięki.